Fout: Cookies inschakelen om in te loggen in Mijn Antonius.

Algemene voorwaarden

Mijn Antonius is een initiatief van de Stichting St. Antonius Ziekenhuis. Door toegang te verkrijgen en gebruik te maken van Mijn Antonius aanvaardt u de navolgende gebruikersvoorwaarden. Daar waar in deze voorwaarden ‘hij’ staat, kan ook ‘zij’ worden gelezen.


1. Definities

• Gebruiker: De patiënt van het St. Antonius Ziekenhuis die gebruik maakt (of wil gaan maken) van Mijn Antonius
• GWS: Inloggen met Gebruikersnaam, Wachtwoord en SMS-authenticatie
• Profiel: Weergave van de persoonlijke informatie van een gebruiker die zich heeft ingelogd op Mijn Antonius
• St. Antonius Ziekenhuis: Stichting St. Antonius Ziekenhuis, gevestigd te Nieuwegein, met locaties in Nieuwegein, Utrecht en Woerden ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Utrecht onder nummer 41177415.
• Mijn Antonius: een beveiligde, persoonlijke online omgeving voor patiënten van het St. Antonius Ziekenhuis


2. Toepasselijkheid

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van Mijn Antonius, inclusief uw mogelijk beschikbaar gestelde persoonlijke gegevens.

2.2 Het St. Antonius Ziekenhuis is gerechtigd de gebruikersvoorwaarden te wijzigen en zal de gewijzigde gebruikersvoorwaarden tenminste een maand voordat deze in werking treden op Mijn Antonius bekend maken. Indien u niet akkoord bent met de wijziging kunt u het gebruik van de dienstverlening op Mijn Antonius staken. Indien u na de wijziging doorgaat met het gebruik van Mijn Antonius wordt daarmee uw aanvaarding van de gewijzigde voorwaarden verondersteld. De meest actuele voorwaarden zijn te raadplegen via Mijn Antonius.


3. Doel van Mijn Antonius

Het doel van Mijn Antonius is:

• het vergroten van de toegankelijkheid van zorg;
• het verstrekken van voor gebruikers relevante informatie over zijn/haar behandeling of daaraan gerelateerde zaken;
• het bevorderen van informatie-uitwisseling tussen de gebruikers en zorgverleners.


4. Toegang tot Mijn Antonius

4.1 Gebruikers kunnen slechts toegang krijgen tot Mijn Antonius als zij zijn ingeschreven als patiënt bij het St. Antonius Ziekenhuis en op basis van legitimatie aan de hand van een geldig legitimatiebewijs (paspoort, identificatiebewijs of rijbewijs). Gebruikers kunnen een activeringscode krijgen tijdens een bezoek aan het ziekenhuis. Met deze activeringscode kan de gebruiker zelf een account aanmaken voor Mijn Antonius met volledige inzage.

4.2 Gebruikers kunnen ook al een activeringscode aanvragen voordat zij in het ziekenhuis komen via www.antoniusziekenhuis.nl/mijnantonius. Met deze activeringscode kunnen zij toegang krijgen tot Mijn Antonius met beperkte inzage. Hiermee kan enkel gebruik worden gemaakt van de functionaliteiten voor het maken van afspraken en het invullen van vragenlijsten. Tijdens een bezoek aan het ziekenhuis kan het account voor Mijn Antonius, op verzoek van de gebruiker, worden aangepast naar volledige inzage.

4.3 Om gebruik te kunnen maken van Mijn Antonius dient de gebruiker 12 jaar of ouder te zijn.

4.4 St. Antonius Ziekenhuis behoudt zich altijd het recht voor om op elk moment een bepaalde gebruiker te weigeren of te verwijderen.


5. Toegang tot Mijn Antonius

5.1 Mijn Antonius geeft gebruikers de mogelijkheid om zich aan te melden door het aanmaken van een account.

5.2 De toegang tot Mijn Antonius is gratis en mag uitsluitend worden gebruikt ten behoeve van eigen gebruik, of ten behoeve van gebruik voor de persoon die de gebruiker wettelijk vertegenwoordigt of hiervoor door de gebruiker is gemachtigd.

5.3 De gebruiker dient over een uniek e-mailadres te beschikken voor de registratie. Het St. Antonius Ziekenhuis kan dit e-mailadres gebruiken om de gebruiker uit te nodigen voor het invullen van digitale vragenlijsten via Mijn Antonius, om bevestigingen te sturen voor gemaakte afspraken, of om de gebruiker over aan Mijn Antonius gerelateerde zaken te informeren. In de wetgeving wordt dit gezien als medische en dus vertrouwelijke informatie, die alleen bestemd is voor de persoon die hoort bij het account. Om deze reden dient het e-mailadres dat gekoppeld is aan het account voor Mijn Antonius persoonsgebonden en uniek te zijn.

5.4 Via de inlogpagina krijgt de gebruiker toegang tot het beveiligde gedeelte van Mijn Antonius. Bij de registratie kan de gebruiker zelf een gebruikersnaam en wachtwoord kiezen, waarmee hij kan inloggen op het beveiligde gedeelte van Mijn Antonius. De gebruiker dient dit wachtwoord vertrouwelijk te behandelen en zal dit niet aan derden verstrekken. De gebruiker zal adequate maatregelen treffen ter voorkoming van misbruik van zijn wachtwoord door derden.

5.5 Voor het inloggen op Mijn Antonius heeft de gebruiker een mobiele telefoon nodig. Dit omwille van de veiligheid. Uitsluitend na inloggen met GWS (Gebruikersnaam, Wachtwoord en SMS-authenticatie) heeft de gebruiker recht op toegang tot Mijn Antonius.

5.6 Toegang tot Mijn Antonius is onbeperkt geldig, maar de gebruiker kan altijd de toegang tot Mijn Antonius intrekken en laten beëindigen. Dit kan door een bericht te sturen naar de Mijn Antonius helpdesk via mijnantonius@antoniusziekenhuis.nl, met het verzoek om de toegang tot Mijn Antonius te laten beëindigen. (Na het beëindigen van de toegang tot Mijn Antonius blijven de gegevens in het elektronische patiëntendossier van het St. Antonius Ziekenhuis bewaard. Dit dossier is voor de patiënt niet langer meer toegankelijk via Mijn Antonius.)

5.7 Een gebruiker met een Mijn Antonius account kan één of meer gemachtigden aanwijzen die bevoegd zijn namens de gebruiker het Mijn Antonius-dossier van de gebruiker in te zien en te gebruiken. De gebruiker verleent de machtiging door het invullen en ondertekenen van het gemachtigdenformulier of door het versturen van een digitale machtiging via Mijn Antonius.

5.8 Wijzigingen in de verleende machtiging(en) kunnen alleen worden doorgevoerd door het intrekken van bestaande machtigingen en/of het invullen van een nieuw (vervangend) gemachtigdenformulier.

5.9 De gemachtigde is op gelijke wijze gebonden aan deze Algemene Voorwaarden Mijn Antonius als de patiënt met een Mijn Antonius account.


6. Minderjarigen

6.1 Ouders met ouderlijk gezag van patiënten jonger dan 12 jaar kunnen toegang tot Mijn Antonius van hun kind aanvragen. Bij de aanvraag zal de ouder(s) worden gevraagd om te bevestigen dat zij het ouderlijk gezag hebben.

6.2 Toegang tot Mijn Antonius is beperkt tot ouders met ouderlijk gezag. Het St. Antonius Ziekenhuis is gerechtigd om op elk moment dat zij dat nodig acht aan ouders te vragen het ouderlijk gezag aan te tonen en bij gebreke van dit bewijs of in afwachting ervan de toegang niet te verlenen of (tijdelijk) te beëindigen.

6.3 Ouders zijn verplicht iedere wijziging van gezag die van belang is voor de toegang tot Mijn Antonius aan het St. Antonius Ziekenhuis te melden.

6.4 Minderjarigen in de leeftijd van 12 tot 16 jaar kunnen een eigen account aanvragen voor Mijn Antonius. Daarnaast kunnen zij hun ouders machtigen, zodat zij toegang kunnen krijgen tot het dossier van het kind.

6.5 Zodra de gebruiker de leeftijd van 16 jaar bereikt, vervalt de toegang tot Mijn Antonius van de ouders met ouderlijk gezag. Zij krijgen hiervan bericht. De gebruiker kan de ouder(s) op dat moment opnieuw toegang geven tot het Mijn Antonius account door het invullen en ondertekenen van het gemachtigdenformulier.


7. Informatie en verwijzing naar websites van derden

7.1 Het St. Antonius Ziekenhuis heeft de inhoud van Mijn Antonius met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Het St. Antonius Ziekenhuis garandeert niet dat (de inhoud van) Mijn Antonius te allen tijde volledig beschikbaar, juist, volledig en actueel is.

7.2 Het St. Antonius Ziekenhuis kan niet garanderen dat Mijn Antonius ononderbroken zal werken, vrij zal zijn van virussen, trojans en andere fouten en/of gebreken, en dat gebreken kunnen worden verholpen. Het St. Antonius Ziekenhuis kan ook niet garanderen dat derden haar systemen niet onrechtmatig (zullen) gebruiken en dat geen inbreuk wordt gemaakt op eigendomsrechten of rechten van derden.

7.3 Mijn Antonius bevat links naar websites van derden. Op het gebruik van de websites van derden zijn andere gebruikersvoorwaarden van toepassing. Het St. Antonius Ziekenhuis is niet aansprakelijk voor de inhoud van deze websites en de daarop aangeboden diensten en producten. Het gebruik van deze websites valt buiten de risicosfeer, invloed, zeggenschap en aansprakelijkheid van Mijn Antonius. Eventuele geschillen over geleverde producten en/of diensten door aanbieders van deze websites of andere derden dient de gebruiker zelf en rechtstreeks op te lossen met deze derden.


8. Persoonsgegevens

8.1 Om bepaalde onderdelen van Mijn Antonius aan te kunnen bieden dient het St. Antonius Ziekenhuis persoonsgegevens te verzamelen. Het St. Antonius Ziekenhuis draagt er zorg voor dat de verzameling van de persoonsgegevens voldoet aan de relevante wet- en regelgeving waaronder de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

8.2 De gebruiker wordt geacht kennis te hebben genomen van het Privacy- en veiligheidsbeleid van het St. Antonius Ziekenhuis, welke eveneens hier toegankelijk is, en in te stemmen met de daarin beschreven verwerkingen van zijn persoonsgegevens.


9. Beheer en onderhoud

Het St. Antonius Ziekenhuis is gerechtigd Mijn Antonius tijdelijk buiten gebruik te (laten) stellen of het gebruik daarvan te beperken, bijvoorbeeld indien dit noodzakelijk is in verband met een door te voeren wijziging of in verband met onderhoud. Indien dit aanmerkelijke gevolgen heeft voor de gebruikers, zal het St. Antonius Ziekenhuis haar best doen, voor zover redelijkerwijs mogelijk, de gebruikers hiervan tijdig op de hoogte te stellen. Het St. Antonius Ziekenhuis aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de schadelijke gevolgen die deze (tijdelijke) buitengebruikstelling of beperking voor de gebruiker met zich mee zou kunnen brengen.


10. Gebruik, misbruik en verwijdering

10.1 De gebruiker garandeert dat alle gegevens, waaronder mede, doch niet beperkt tot, de e-mailadresgegevens en telefoonnummers, die voor de gebruikmaking van Mijn Antonius aan het St. Antonius Ziekenhuis dienen te worden verstrekt volledig, juist en actueel zijn en dat hij Mijn Antonius uitsluitend voor zichzelf of degene die hij wettelijk vertegenwoordigt, zal gebruiken.

10.2 De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de wijze waarop hij de gegevens welke hij verkrijgt uit Mijn Antonius verwerkt en de eventuele gevolgen hiervan.

10.3 Het advies van een zorgverlener wordt gegeven mede op basis van de informatie die de patiënt verstrekt. De patiënt is ervoor verantwoordelijk dat hij de zorgverlener naar beste weten inlicht. Het St. Antonius Ziekenhuis verwacht dat de patiënt juiste en volledige informatie over zijn gezondheid geeft.

10.4 De gebruiker zal zich in zijn communicatie in Mijn Antonius uitsluitend op algemeen beschaafde wijze uitdrukken.

10.5 De gebruiker zal zich opstellen en gedragen conform hetgeen van een verantwoordelijk en zorgvuldig internetgebruiker verwacht mag worden en is zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor de inhoud van de door hem op Mijn Antonius geplaatste informatie. De gebruiker garandeert dat:

• zijn gebruik van Mijn Antonius en de inhoud van de geplaatste informatie niet in strijd is met de relevante wet- en regelgeving (waaronder mede doch niet uitsluitend de privacyregelgeving, Telecommunicatiewet en de richtlijnen van de Reclame Code Commissie) en de netetiquette, geen inbreuk maakt op (intellectuele eigendoms)rechten van derden dan wel niet anderszins onrechtmatig is;
• hij de belangen en de goede naam van het St. Antonius Ziekenhuis en Mijn Antonius in het bijzonder, niet zal schaden;
• hij de normale werking van Mijn Antonius niet zal verstoren of de integriteit daarvan niet zal schenden;
• hij geen veranderingen zal aanbrengen in de informatie die Mijn Antonius bevat, noch de toegang tot (het niet-openbare deel van) Mijn Antonius zal beperken of anderszins zal beïnvloeden.

10.6 Indien in strijd wordt gehandeld met het voorgaande, kan het St. Antonius Ziekenhuis onder meer de volgende maatregelen treffen:

1. Het St. Antonius Ziekenhuis kan haar diensten m.b.t. Mijn Antonius beperken of beëindigen.
2. Het St. Antonius Ziekenhuis kan technische en juridische maatregelen treffen om gebruikers de toegang tot Mijn Antonius te ontnemen.

Gebruikers kunnen klachten met betrekking tot voorgaande melden via het klachtenformulier.

10.7 Mijn Antonius is niet bedoeld en geschikt om met spoed in contact te komen met medewerkers van het St. Antonius Ziekenhuis. Wanneer direct contact gewenst is, neem dan telefonisch contact op met de huisarts, de afdeling waar de patiënt onder behandeling is of met het landelijk noodnummer 112.


11. Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten (inclusief maar niet beperkt tot auteursrecht, octrooirecht, databankenrecht en merkenrecht) met betrekking tot Mijn Antonius - waaronder mede doch niet uitsluitend begrepen de teksten, afbeeldingen, vormgeving, foto’s en overig (stilstaand en/of bewegend) beeldmateriaal, geluidsmateriaal, formats, software, domeinnamen en overige materialen - berusten bij het St. Antonius Ziekenhuis of haar licentiegevers. De gebruiker mag (de informatie van) Mijn Antonius uitsluitend gebruiken voor de doeleinden die in deze gebruikersvoorwaarden staan beschreven. Het is gebruikers niet toegestaan Mijn Antonius of enige inhoud daarvan op welke wijze ook aan derde(n) beschikbaar te stellen, te reproduceren, verspreiden, wijzigen, verzenden of op welke wijze ook in een ander document of ander materiaal te verwerken dan wel anderszins te gebruiken anders dan conform het doel van Mijn Antonius.


12. Cookies

Het St. Antonius Ziekenhuis gebruikt zogeheten cookies op haar website voor de analyse van het bezoekersgedrag. Een cookie is een klein databestandje dat bij een bezoek aan de website van het St. Antonius Ziekenhuis op de computer, tablet of mobiele telefoon van de gebruiker wordt opgeslagen.

Als u niet wilt dat wij cookies gebruiken, moet u in uw browser “cookies off” instellen of de button “cookies off” aanklikken. Accepteert u cookies, dan blijven deze in uw computer staan, tenzij u ze zelf verwijdert. Het niet accepteren van cookies kan uw gebruik van onze website en diensten beperken. Kijk voor meer informatie over cookies op http://www.antoniusziekenhuis.nl/cookies/.


13. Bescherming tegen inbraak/virus

Het St. Antonius Ziekenhuis adviseert gebruikers ter bescherming van inbraken en virus/worm besmetting op hun eigen systeem een adequate firewall en virusscanner te installeren. Het St. Antonius Ziekenhuis is niet verantwoordelijk voor schade opgelopen aan systemen via besmettingen met virussen en wormen. Op haar beurt zorgt het St. Antonius Ziekenhuis er voor dat haar systemen accuraat beschermd zijn tegen inbraken/virussen/wormen.


14. Aansprakelijkheid

Ofschoon met betrekking tot (de inhoud van) Mijn Antonius de uiterste zorg is nagestreefd, kan de gebruiker daaraan geen rechten ontlenen. Het gebruik van Mijn Antonius is volledig voor risico van de gebruiker. Het St. Antonius Ziekenhuis is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele gebreken of andere onvolkomenheden, in het bijzonder onvolledigheden of onjuiste informatie, in of ten aanzien van Mijn Antonius. Het St. Antonius Ziekenhuis is slechts aansprakelijk voor zover dat uit dit artikel blijkt, dan wel als de gestelde schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van het St. Antonius Ziekenhuis.


15. Toepasselijk recht en geschillen

Op deze gebruikersvoorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.