Fout: Cookies inschakelen om in te loggen in Mijn Antonius.

Privacy- en veiligheidsbeleid Mijn Antonius

Dit document beschrijft hoe de Stichting St. Antonius Ziekenhuis omgaat met uw persoonsgegevens op het patiëntenportaal Mijn Antonius. Mijn Antonius is de beveiligde, persoonlijke, online omgeving voor patiënten van het St. Antonius Ziekenhuis. Dit Privacy- en veiligheidsbeleid is van de Stichting St. Antonius Ziekenhuis, gevestigd te Nieuwegein, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Utrecht onder nummer 41177415.

Indien u gebruik maakt van Mijn Antonius, stemt u uitdrukkelijk en ondubbelzinnig in met de verwerking van uw persoonsgegevens volgens dit Privacy- en veiligheidsbeleid. Op het gebruik van Mijn Antonius zijn de Gebruikersvoorwaarden van toepassing. Indien sprake is van tegenstrijdigheid tussen dit Privacy- en veiligheidsbeleid en de Gebruikersvoorwaarden, gaan de bepalingen uit dit Privacy- en veiligheidsbeleid voor.

Stichting St. Antonius Ziekenhuis is de verantwoordelijke voor het verwerken van uw persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Stichting St. Antonius Ziekenhuis heeft de verwerking van uw persoonsgegevens gemeld bij de Functionaris Gegevensbescherming van het St. Antonius Ziekenhuis.


1. Doeleinden

Persoonsgegevens die door de Stichting St. Antonius Ziekenhuis via Mijn Antonius worden verwerkt zijn:

1.1 Persoonsgegevens zoals

• naam;
• adres;
• patiëntnummer;
• e-mailadres;
• (mobiele) telefoonnummer;
• geslacht;
• geboortedatum.

1.2 Gezondheidsgegevens.

1.3 Gegevens inzake uw online gedrag en de wijze waarop u toegang heeft tot Mijn Antonius.


2. Persoonsgegevens

2.1 Stichting St. Antonius Ziekenhuis gebruikt uw persoonsgegevens, zoals vermeld in artikel 1.1 en 1.2, uitsluitend voor de volgende doeleinden:
A. Ter identificatie om toegang te krijgen tot Mijn Antonius;
B. Zorgen voor een juiste en correcte afspraakplanning en inzage van informatie door de gebruiker;
C. Informatievoorziening aan de gebruiker over actuele ontwikkelingen;
D. Verbeteren en beveiligen van Mijn Antonius.

2.2 Stichting St. Antonius Ziekenhuis gebruikt uw persoonsgegevens, zoals vermeld in artikel 1.2 uitsluitend om op geaggregeerd en anoniem niveau online zoek- en surfgedrag te analyseren teneinde Mijn Antonius te kunnen verbeteren en aan te passen.

2.3 Uw persoonsgegevens worden niet voor andere dan in dit Privacy- en veiligheidsbeleid genoemde doeleinden verwerkt.


3. Algemene informatie

Voor de Stichting St. Antonius Ziekenhuis is het interessant te weten of Mijn Antonius vaak bezocht wordt en welke onderdelen van Mijn Antonius het meest gebruikt worden. Op basis van deze gegevens kunnen wij onze online dienstverlening verbeteren. Om het recht van privacy van de gebruikers te beschermen, is alle informatie die wordt verzameld algemeen en anoniem. Het is niet mogelijk om aan de hand van deze informatie een gebruiker te identificeren.


4. Verstrekking aan derden

De Stichting St. Antonius Ziekenhuis kan voor het verwerken van uw persoonsgegevens gebruik maken van dienstverleners, die als bewerker uitsluitend optreden in opdracht van Stichting St. Antonius Ziekenhuis. Met deze bewerkers worden overeenkomsten gesloten.
Onverminderd hetgeen hierboven en in artikel 1 en 2 is bepaald, verstrekt de Stichting St. Antonius Ziekenhuis uw persoonsgegevens niet aan derden, tenzij zij daartoe op grond van een wettelijke bepaling is gehouden.


5. Beveiligingsmaatregelen

Ter bescherming van uw persoonsgegevens voert de Stichting St. Antonius Ziekenhuis passende technische en organisatorische maatregelen uit. Dit doet zij om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan onder meer uit het naleven van toepasselijke informatiebeveiligingsnormen en het gebruik van Secure Socket Layer (SSL) encryptie.


6. Hyperlinks naar andere websites

Mijn Antonius bevat hyperlinks naar websites van derden. Ook kunnen andere websites hyperlinks bevatten naar Mijn Antonius. De Stichting St. Antonius Ziekenhuis is niet verantwoordelijk voor het Privacy- en veiligheidsbeleid van deze andere websites en het gebruik van cookies op die websites, en adviseert u te allen tijde het Privacy- en veiligheidsbeleid van deze websites te raadplegen.


7. Inzagerecht

U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens en zo nodig kunt u uw persoonsgegevens laten wijzigen of verwijderen. Indien u uw naam of adresgegevens wilt wijzigen, dan kunt u een verzoek hiervoor indienen via Mijn Antonius. Voor een verzoek tot aanpassing of verwijdering van uw medische gegevens en voor al uw andere vragen over dit privacy en veiligheidsbeleid kunt u contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming van het St. Antonius Ziekenhuis. Deze functionaris is te bereiken per mail via privacyfunctionaris@antoniusziekenhuis.nl.


8. Wijzigingen

Dit Privacy- en veiligheidsbeleid kan worden gewijzigd. Op de website van het St. Antonius Ziekenhuis treft u steeds de meest actuele versie aan.